woensdag 28 april 2021

De Zwolse stadslanderijen blijven t/m 2026

Aa-landen: De Zwolse stadslanderijen mogen tot 31 december 2026 de Dijklanden blijven pachten. Dat heeft de gemeente besloten. De vooraleer in 2017 gemaakte afspraken over de pacht van het terrein Dijklanden tussen de gemeente en de Zwolse Stadslanderijen, zouden op 31 december 2021 aflopen. Daarom heeft de Stadslanderijen de gemeente gevraagd om duidelijkheid door de gemeente over de doorontwikkeling van dit gebied.

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels besloten om de Zwolse Stads Landerijen zekerheid te geven door een pachtovereenkomst te sluiten tot het einde van de periode (tot 2026). Dit is in lijn met de uitvraag die de ZSL in 2016 heeft gewonnen voor de tijdelijke invulling van de locatie Dijklanden voor een periode van 10 jaar . Op dit moment wordt de locatie Dijklanden, in overeenstemming met het coalitieakkoord, niet aangewezen als woningbouwlocatie. De verwachting is dan ook dat de locatie tot aan 2026 niet van bestemming zal veranderen. Dit is tevens in lijn met hetgeen is opgenomen in de ontwerp Omgevingsvisie. Bovendien vormt de locatie een uitstekend gebied als stadslandschap rondom Zwolle. Eigen voedselproductie, zorgvoorzieningen, natuurontwikkeling en recreatie versterken elkaar en ontsluiten zo het landschap.
In de ontwerp omgevingsvisie wordt de ZSL daarom als goed voorbeeld aangehaald voor het stadslandschap rondom Zwolle.

De plek van de ZSL is tenslotte ook de voorkeurslocatie voor de ontwikkeling van de geothermiebron in Zwolle Noord. De ZSL heeft bijvoorbeeld in de klankbordgroep van de geothermiebron meegedacht over de randvoorwaarden voor een mogelijke inpassing van de geothermiebron in het gebied. Daarbij heeft de klankbordgroep aangegeven kansen te zien voor een combinatie van de ZSL en geothermie op de momentele locatie van de boerderij van de ZSL. (hoek Urksteeg / Peterskampweg). Beide functies kunnen zo naast elkaar bestaan, zowel tijdens de aanleg (boringen) van de geothermiebron als in de definitieve
situatie. De ruimtevraag voor geothermie is immers beperkt en kan geplaatst worden op of nabij de locatie van de boerderij van de ZSL. De betrokkenen zullen aldoor de tijdelijke en gewenste blijvende situatie met elkaar afstemmen.

Er zal een overeenkomst tussen de Gemeente Zwolle en de ZSL worden gesloten over het gebruik van de locatie tot aan 31-12-2026.


De Zwolse Stadslanderijen (ZSL) willen de inwoners van de regio Zwolle bewustmaken van de onlosmakelijke verbinding tussen duurzame voedselproductie, welzijn en een gezonde leefomgeving. De coöperatie verbindt boeren in de stadsrandzone van Zwolle en levert een ruim assortiment vers, gezond, biologisch voedsel aan inwoners van de stad.