dinsdag 29 maart 2016

Geslaagd Paasfeest Aa-weide

Aa-landen: Afgelopen zaterdagmiddag was er Paasfeest op de Aa-weide. Het was gezellig druk en met het mooie weer erbij was het genieten geblazen voor zowel kinderen als ouders. Er was van alles te doen zoals eieren schilderen, eieren zoeken en schminken. Voor dat laatste stonden de kinderen in lange rijen.

Een uitgebreid verslag komt in de Aakwaa en dan zullen ook de rest van de foto's in een foto-album worden geplaatst.

Inbraakpoging Leerinkbeek

Aa-landen: Maandagavond probeerden inbrekers hun slag te slaan in een woning aan de Leerinkbeek. Dat is niet gelukt, maar het slot werd wel geforceerd. De inbrekers maakten gebruik van de zogenaamde Bulgaarse methode.

Bij de Bulgaarse methode wordt een uitstekend cilinderslot afgebroken. Bij sommige sloten steekt de cilinder van het slot uit of ontbreekt veiligheidsbeslag. Een inbreker kan dan gemakkelijk bij de cilinder en deze met een tang afbreken, waardoor hij eenvoudig de deur kan openen. Veiligheidsbeslag maakt dit onmogelijk. Voorwaarde is wel dat de cilinder, ook dan, niet meer dan 3 mm uitsteekt. De politie waarschuwt huiseigenaren alert te zijn en heeft tips om dergelijke inbraken te voorkomen.

zaterdag 26 maart 2016

Tot 2026 zeker geen woningbouw op Dijklanden

Aa-landen: Het Zwols college heeft de gemeenteraad voorgesteld vast te stellen dat Dijklanden tot 2026 niet nodig is om de woningbehoefte op te vangen. De huidige bestemming moet gehandhaafd blijven en voorgesteld wordt de locatie Dijklanden vooralsnog beschikbaar te houden voor agrarische en daaraan gelieerde functies, die een meerwaarde betekenen voor de stad. Verder stelt het college voor de invulling van de locatie Dijklanden voor de periode na 2026 nader af te wegen bij het opstellen van de Zwolse Omgevingsvisie.

Diverse ontwikkelingen zijn voor het college aanleiding om, vooruitlopend op het opstellen van een nieuwe Structuurvisie (nu: Omgevingsvisie), Dijklanden als potentiele woningbouwlocatie af te wegen. Daartoe is door de gemeente Zwolle verkend wat de positie is van Dijklanden als woningbouwlocatie. Duidelijk is dat de komende tien jaar de locatie niet direct nodig is, maar dat na gereedkomen van Stadshagen de locatie een functie kan vervullen voor het opvangen van de woningbehoefte. Voor de komende tien jaar is echter een invulling denkbaar waarbij het gebied in ieder geval tot 2026 agrarisch blijft en mogelijk een functie krijgt die meer aansluit bij de behoefte van de stad. Voortzetten van het huidige gebruik ligt voor de hand, maar ook zijn er initiatieven voor stadslandbouw op deze locatie. Dit sluit aan bij het in het najaar 2015 genomen raadsbesluit Ruimte voor de Vecht programma 2016-2018, onder meer betreffende stadslandbouw Langenholte.

Er is voor de komende tien jaar een divers aanbod aan woonmilieus. Uitgangspunt is om gefaseerd woningen op de markt te brengen en om zoveel mogelijk binnenstedelijk te bouwen en daarnaast Stadshagen af te bouwen. De vraag richt zich voor een deel op de vergrijzende bevolking en de alleenstaanden. Dat leidt tot een grotere vraag naar kleinere woningen. Maar er zijn ook wensen van jongeren en gezinnen naar groen-stedelijk/ dorps wonen. Voor deze milieus zijn locaties beschikbaar in Stadshagen, zoals de Tippe. Dijklanden ligt daarbij niet direct voor de hand.

In het najaar van 2011 is de studie naar de ruimtelijke kwaliteit van de stadsrand Langenholte e.o. gepresenteerd. Dit gebied heeft de potentie om naast de basis met een passende agrarische invulling, zich meer te richten op kleinschalig recreatief gebruik, zoals wandelen en fietsen, langs het water, het Westerveldse Bos in relatie met de bestaande sportterreinen, de aanleghaven en de roeivereniging. Door goed beheer kunnen de natuurlijke waarden worden behouden en versterkt. De locatie leent zich dan ook goed voor extensieve functies, zoals stadslandbouw met toegevoegde functies als educatie, horeca, zorg, verkoop streekproducten. Dat betekent dat handhaven van de huidige agrarische bestemming prima voldoet. Bovendien sluit dit aan bij het eerder genomen raadsbesluit over het programma Ruimte voor de Vecht 2016-2018. Langenholte (inclusief Dijklanden) is onderdeel van het mondingsgebied van de Vecht. In het programma zijn maatregelen voor natuur en recreatie opgenomen.

In het Structuurplan 2020 is de locatie Dijklanden in beeld als potentiele woningbouwlocatie. De definitieve invulling voor de lange termijn hangt samen met de besluitvorming door de raad. Dit zal plaatsvinden bij de vaststelling van de Omgevingsvisie als integrale opvolger van het structuurplan/ structuurvisie. Bij het opstellen van deze Omgevingsvisie zal een goede analyse worden gemaakt van de ontwikkelingen in de samenleving enerzijds en zullen anderzijds de kracht en potenties van de verschillende gebieden in kaart worden gebracht. De ontwikkelingen in de woningmarkt, de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte voor de periode van 2026-2040 en de mogelijkheden van de verschillende locaties zijn dan bepalend voor de toekomstige invulling van Dijklanden (na 2026).

Het gaat om behoud van de huidige agrarische functie, waarbij voor een langere periode van 10 jaar naar invulling zal worden gezocht. Daarover zullen met de partijen goede afspraken moeten worden gemaakt. Als onderwijl een besluit wordt genomen om Dijklanden over tien jaar wel te ontwikkelen voor woningbouw zal de tijdelijke invulling moeten wijken. 

donderdag 24 maart 2016

Krekenbuurt gemeentelijk monument

Aa-landen: De Krekenbuurt van architect Benno Stegeman is zo bijzonder dat de gemeente de hele buurt wil aanwijzen als gemeentelijk monument. De huizen met karakteristieke lichtkoepels, balkonnetjes en bijzonder metselwerk kunnen daardoor beter behouden blijven.

De koepeltjes in het groen, zo noemen de bewoners van de Krekenbuurt liefkozend hun huizen. De huizen rond beschutte pleintjes met veel openbaar en gezamenlijk groen stammen uit de jaren 70 en worden daarmee de jongste monumenten van Zwolle.

De discussie over behoud van de buurt begon toen de regels voor verbouwingen landelijk werden versoepeld. Dat leidde tot onder meer tot de bouw van verschillende op- en aanbouwtjes die het karakteristieke beeld van de wijk aantasten. Veel buurtbewoners die in de jaren zeventig bewust kozen voor dit project hebben geprobeerd deze bouwwerken tegen te houden.

De gemeente kan alleen iets beginnen tegen veranderingen aan de huizen als de buurt een monumentenstatus krijgt. Woensdagavond was er een voorlichtingsbijeenkomst voor bewoners. Mensen die al een uit- of opbouw hebben of de kozijnen hebben opgefrist met een afwijkend kleurtje, hoeven niet gelijk weer aan de slag, bestaande wijzigingen hoeven niet te worden teruggedraaid.

Verplaatsen bushaltes

Aa-landen: In  december 2015 is de buslijndienst 4 aangepast. Omdat de bus nog maar in één richting door de wijk is gaan rijden, worden de opgeheven bushaltes verwijderd en een enkele abri verplaatst. Eén bushalte wordt nieuw aangelegd en één halte aangepast. De haltes voor de rijrichting van de bus blijven ongewijzigd.

In de vakantieperiode van week 17 en 18 wordt de tijdelijke halte aan de Waallaan/Lauwers vervangen door een nieuwe halte. Dit wordt een tijdhalte (om weer op tijdschema te komen) waar de bus halteert in een haltekom.In week 19 wordt de halte aan de Rijnlaan (tegenover de Rivierenhof) aangepast. Om de aanleg en aanpassing van de halte aan de Rijnlaan veilig voor de verkeersgebruikers en de aannemer te kunnen uitvoeren, wordt voor deze halte een omleiding ingesteld.
De omleiding aan de Rijnlaan vindt plaats in week 19 tussen 9.00 en 15.00 uur.
De busdienst en auto`s komende vanaf het winkelcentrum naar de Waallaan worden via Dommel en Scheldelaan omgeleid;
Fietsers van het winkelcentrum naar de Waallaan worden via Dommel en Merwedelaan omgeleid.
Gedurende deze periode is de halte aan de Rijnlaan (tegenover de Rivierenhof) tijdelijk buiten gebruik!

dinsdag 22 maart 2016

IVN wandeling Westerveldse Aa

Aa-landen: Op zondag 3 april is er een IVN wandeling in de Aa-landen. Het Aa-park ligt aan weerszijden van het riviertje de Westerveldse Aa. Dit is een van de ‘groene vingers’ van Zwolle, waarmee de stadswijk Aa-landen en het groene buitengebied op een natuurlijke manier met elkaar worden verbonden, aldus IVN.

“De oorspronkelijke loop van dit riviertje met de oevers is behouden. Tijdens de wandeling laten de natuurgidsen je letterlijk en figuurlijk de lente proeven en de natuurwaarde van dit mooie park ontdekken. De wandeling duurt 1,5 tot 2 uur en is geschikt voor jong en oud.”

De start is om 14.00 uur bij OBS ‘De Werkschuit’aan de Rijnlaan 20. Vooraf aanmelden is niet nodig. Een vrijwillige bijdrage voor IVN wordt op prijs gesteld. Meer info op www.ivnzwolle.nl.

Inloopbijeenkomst Krasse Knarrenhof

Aa-landen: Dinsdag 5 april is er in wijkcentrum De Bolder, aan de Dobbe 29, een vrije inloopbijeenkomst over de bouwplannen en de vervolgprocedure van de nieuwbouw op de voormalig Aa-bad locatie. Die avond tussen 19.00 en 20.30 uur krijgen geïnteresseerden meer informatie over het project Krasse Knarrenhof. De start van het bouwproject is voor het eerste kwartaal van 2017 gepland.
knarrenhof.jpg
 
Op 8 december 2015 is een informatiebijeenkomst geweest over de bouwplannen voor de voormalige Aa-bad locatie van de vereniging Krasse Knarren en woningcorporatie deltaWonen. Mede op basis van de reacties op die avond zijn de plannen aangepast en verder uitgewerkt . Op de inloopavond zijn vier informatietafels ingericht waar u informatie kunt krijgen over: bestemmingsplanprocedure (gemeente Zwolle), bouwproject Krasse Knarren (Vereniging Krasse Knarren), bouwproject sociale woningbouw deltaWonen (deltaWonen), en de inrichting openbare ruimte (gemeente Zwolle).

 
krasse_knarren_zwolle.jpg

 
krasse_knarrenhof.jpg 

maandag 21 maart 2016

Help Stichting Flappus

Aa-landen: "Helaas door het groeiend aantal dieren wat binnen komt, hebben we weer een grote dierenarts rekening van circa €1500. Waarbij we elke vorm van hulp goed kunnen gebruiken.
Help ons om ons werk te blijven doen! Elke donatie is hartstikke welkom, deze kunnen gedoneerd worden op IBAN nr NL90INGB0006188552 t.n.v. Stichting Flappus.
Alvast hartelijk dank!"Deze noodkreet komt van konijnenopvang Flappus, gevestigd aan Gein 29. Konijnenopvang Flappus vangt dieren op die om wat voor reden dan ook niet meer bij hun baasje kunnen blijven. Ook zwerfdieren kunnen bij hen terecht. Zij plaatsen konijnen alleen in koppels. Als u al een konijn heeft, dan kunt u deze meenemen voor een speed date, om te kijken of het klikt. Als u een ram heeft, dan moet deze minimaal 14 dagen van tevoren gecastreerd zijn. Zij beschikken over ruime kennis en ervaring als het gaat om koppelen van konijnen. Ook geven zij u, indien gewenst, graag advies over huisvesting en voeding.

woensdag 16 maart 2016

Werkschuit wordt Biologie Plus School

Aa-landen: De lente kent voor Integraal Kindcentrum De Werkschuit dit jaar een bijzonder en toepasselijk begin. Op maandag 21 maart wordt namelijk het Kindcentrum gecertificeerd als eerste Biologie Plus School van Overijssel! Een erkenning waar het Kindcentrum supertrots op is. Tevens viert de Werkschuit op 21 maart dat ze op deze dag precies één jaar een Kindcentrum is. Er worden ter ere van beide feestelijkheden activiteiten georganiseerd. Zo gaan 's morgens kinderen onder begeleiding van boswachters door het park en wordt het nieuwe gevelbord onthuld. 's Middags is er een voorjaarsmarkt met lammetjes, kuikentjes, op excursie met een boswachter, laboratoriumonderzoek en nog veel meer (lente)activiteiten.


natuurmarkt_-_beestjes_kijken.jpg 


Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag hun omgeving ontdekken. De Werkschuit staat al jaren bekend als school die ervoor kiest om haar leerlingen serieus en intensief biologieles te geven. De parkachtige omgeving waarin IKC de Werkschuit staat, leent zich daar uitstekend voor en de leerkrachten gaan regelmatig met de leerlingen de natuur in.
Biologielessen op de Werkschuit richten zich op voeding, gezondheid, duurzaamheid, natuur, milieu, wetenschap en techniek. De leerlingen krijgen van groep 1 tot en met groep 8 een breed en relevant aanbod aan biologielessen die ook goed aansluit op het voortgezet onderwijs. Zo verkrijgen leerlingen van De Werkschuit kennis waar ze hun hele leven iets aan hebben.

Het team van de Werkschuit bouwt mee aan de biologielessen. Dit verhoogt de betrokkenheid en het plezier in het lesgeven en indirect worden de leerlingen zo meer betrokken bij de biologielessen. Ook de peuters van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de kinderen van de Buiten Schoolse Opvang van Doomijn gaan regelmatig de natuur in. In de toekomst worden de naschoolse activiteiten uitgebreid met nog meer activiteiten die aansluiten bij de visie van het Kindcentrum: ieder kind krijgt de ruimte en structuur om te kunnen groeien vanuit een groen hart.

Het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) helpt basisscholen door middel van ‘Biologie Plus' om structureel aan de slag te gaan met natuur, wetenschap en techniek. Voor scholen is het zelfs mogelijk zich te ontwikkelen tot Biologie Plus School. Biologie Plus heeft de Werkschuit gescreend en als eerste basisschool in Overijssel goed bevonden voor het certificaat Biologie Plus School. De directeur van het NIBI komt maandag 21 maart om elf uur de school officieel openen als Biologie Plus School.

Het ochtendprogramma: certificering Biologie Plus School
Om elf uur zal Dhr. Leen van den Oever, directeur van het NIBI, een korte toespraak houden. Hierna komen er twee hele speciale gasten; een ‘hoofd boswachter' met zijn ‘hulpboswachter' gaan met de kinderen op pad door het park. Uiteindelijk wordt door een aantal leerlingen het nieuwe ‘Biologie Plus School gevelbord' onthuld en krijgen alle leerlingen een traktatie.

Het middagprogramma: Voorjaarsmarkt
‘s Middags is er van 16.00-17.30 uur voor alle kinderen, ouders, team, genodigden en belangstellenden. een voorjaarsmarkt Het programma ziet er zeer aantrekkelijk uit:
-Er zijn kuikentjes, een broedmachine, lammetjes en geitjes van de Eemhoeve
-Demonstatie wol spinnen
-Robot demonstratie (studenten Windesheim)
-Laboratoriumonderzoeken van planten
-Excursie met een echte (ex) boswachter
-Uilenballen pluizen onder leiding van Educatief Centrum Vecht-Regge
-Jeugd E.H.B.O. ....en nog veel meer!

U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen op deze feestelijke dag!

dinsdag 15 maart 2016

E-book spreekuur in de Stadkamer

Aa-landen: In Stadkamer Aa-landen aan de Dobbe 23 worden donderdag 17 maart alle ins en outs van e-books besproken tijdens het e-book spreekuur.

Dit spreekuur geeft de mogelijkheid om vragen te stellen aan mediaspecialisten over het gebruik van e-books, e-readers en de e-bookapp van de bibliotheek. Belangstellenden zijn tussen 14.00 en 16.00 uur van harte welkom. Het inloopspreekuur is gratis toegankelijk.

zaterdag 12 maart 2016

Straatroof op Rijnlaan

Aa-landen: Op vrijdag 11 maart is een 84-jarige vrouw uit Zwolle beroofd van haar handtas. De vrouw liep omstreeks 14.30 uur over de Rijnlaan in Zwolle. Een onbekende man op een fiets pakte de tas van de vrouw af en ging er vandoor.

De politie stelt een onderzoek in en is op zoek naar getuigen, die mogelijk iets gezien of gehoord hebben dat verband kan houden met deze tasjesroof. Contact met de politie kan worden opgenomen via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.

Kinderkledingbeurs Kledinglijn4

Aa-landen: Op zaterdag 19 maart 2016 van 10.00-12.00 uur organiseert Kledinglijn4 weer een tweedehands beurs met goede, schone en bruikbare kinderkleding. De kinderkledingbeurs is voor iedereen. De bezoekers zijn deze keer van harte welkom bij De Golfslag aan de Arne 1.Kledinglijn4 is een gezamenlijk project van InteraktContour, Frion, RIBW Groep Overijssel en Driezorg. In het project ontmoeten cliënten, bewoners en vrijwilligers van de verschillende zorgorganisaties elkaar rondom het thema ‘kleding. Alles wordt door hen gesorteerd en geprijsd. En zij zorgen er samen voor dat de bezoeker schone en goede en bruikbare kinderkleding vindt.

woensdag 9 maart 2016

Paasexpositie in Sionskerk


Aa-landen:

Besluit zendmast 4 weken later

Aa-landen: De gemeente Zwolle heeft de beslistermijn voor de vergunningaanvraag voor het plaatsen van een zendmast in de Aa-landen na overleg met de aanvrager T-mobile met vier weken verlengd. De reden hiervoor is om de 20 zienswijzen en de vragen van de PvdA-fractie zorgvuldig te kunnen beantwoorden.

De wettelijke termijn voor de besluitvorming verloopt op 11 maart aanstaande. Deze termijn kon alleen met uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager verlengd worden. De gemeente neemt uiterlijk 7 april een besluit over de aanvraag. De indieners van een zienswijze worden per brief over het verlengen van de beslistermijn op de hoogte gesteld. T-mobile diende december 2015 een vergunningaanvraag in voor het plaatsen van een antenne ten behoeve van mobiele telefonie. De locatie die in de aanvraag is opgenomen is in het park achter de bushalte aan de Maaslaan.

De vergunningaanvraag is nodig omdat het huidige contract voor de mast op de Dollard door SWZ niet wordt voortgezet. Hierdoor is een nieuwe plek voor een zendmast nodig om te voorkomen dat hulpdiensten, bewoners en bedrijven in de omgeving te maken krijgen met een dekkingsgat in het mobiele netwerk.

vrijdag 4 maart 2016

Voorjaarsexpositie in de Langenhof

Aa-landen:  In Galerie de Langenhof aan de Brinkhoekweg 8 in Zwolle wordt vrijdag 11 maart de voorjaarsexpositie geopend.

Yoke van der Flier exposeert schilderijen en grafisch werk, Edel & IJdel is te zien met sieraden en Evelyn Broere is er met bronswerk. De expositie wordt 11 maart om 15.30 uur geopend. Belangstellenden kunnen de kunstwerken tot en met vrijdag 10 juni bezichtigen. De Langenhof is woensdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend.

Internetpetitie van Comité Opgepast Zendmast

Aa-landen: Buurtbewoners  Aa-landen Noord, die tegen de plaatsing van een hoge zendmast aan de Waallaan zijn, hebben zich verenigd in het Comité Opgepast Zendmast. De actiegroep is op internet een petitie gestart tegen de plaatsing van de zendmast in hun buurt, en wil de zendmast op de huidige locatie aan de Dollard houden.


petitie_zendmast.jpg 
Eigen foto
 
Omdat Woningbouw SWZ, na klachten van bewoners, geen telecomantennes meer op haar flatgebouwen wenst, zal de huidige mast op de flat aan de Dollard vanaf maart 2016 verdwijnen. In september 2015 was er nog het plan om de mast wat zuidelijker in het park te plaatsen, ter hoogte van de Sombeek, maar na veel verzet van bewoners wordt er nu uitgeweken naar de alternatieve locatie.
 Er ligt nu een vergunningaanvraag bij de gemeente om een antennemast te plaatsen met een hoogte van 39,5 meter en een grondoppervlak van 7x7 meter, omheind door een 2 meter hoog hek aan de Maaslaan. In deze mast komen antennes van 4 telecomaanbieders onder elkaar, die in 3 richtingen hun signaal zullen uitstralen.

woensdag 2 maart 2016

Info-avond straataanpak duurzaamheid

Aa-landen: In wijkcentrum De Bolder aan de Dobbe 29 wordt dinsdag 8 maart een informatieavond over straataanpak gehouden.

Hiermee vervolgt het Energieloket van Verbeter & Bespaar Zwolle de duurzaamheidscampagne voor woningen in de Aa-landen. Dit is een unieke kans om energiebesparende maatregelen door te voeren in woningen en daarmee geld en energie te besparen. De informatieavond is enkel bedoeld voor bewoners van de Aa-landen. De avond start om 18.45 uur en is gratis toegankelijk.