donderdag 26 februari 2015

De wijkbibliotheek moet blijven

Aa-landen: Dat was een onaangenaam bericht in de krant. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de  3 wijkbibliotheken in Zwolle te sluiten. Reden hiervoor is de bezuinigingstaakstelling die samenhangt met de kortingen die de gemeente moet zien op te vangen als gevolg van rijksbeleid. Ook wordt gewezen op de veranderingen in de wijze waarop de mensen omgaan met informatie en de rol daarbij van de sociale media. Op zichzelf begrijpelijke argumenten, maar waar wel het nodige op is af te dingen. Vanuit het perspectief van de wijk Aa-landen willen wij als bestuur van de SWA de volgende opmerkingen maken.

Ruim veertig jaar geleden is het multifunctioneel centrum De Bolder als wijkcentrum van start gegaan. De gedachte hierbij was om ruimte te bieden aan de verschillende groepen en individuen uit de wijk om zodoende de integratie binnen de Aa-landen te bevorderen. Tot op de dag van vandaag wordt daaraan met veel elan gewerkt. Daarbij is de bibliotheek steeds een onlosmakelijk onderdeel geweest van deze aanpak. Juist de bibliotheek is van onschatbare waarde voor het wijkcentrum en de en wijkbewoners. En let wel, bij de bibliotheek leen je niet alleen boeken. Je leest er de krant en de tijdschriften en je ontmoet elkaar. De ontmoetingsfunctie is van wezenlijk belang en dat geldt evenzo voor het wijkcentrum. De functies versterken elkaar, De initiatiefnemers van toen, en daar hoort zeker ook de gemeente bij, kunnen er trots op zijn. Het sluiten van deze voorziening staat haaks op dat beleid, dat volgens ons nog steeds van kracht is. Wij willen er bij de gemeente op aandringen in samenspraak met de wijken te komen tot een aanpak die recht doet aan het belang van de bibliotheek in de wijk en in een multifunctionele setting.

Het bestuur van de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen (S.W.A.)